Международна конференция "София - град на знанието"


Уважаема/и госпожо/господине,

Ще бъдем благодарни да разберем каква е Вашата оценка за организацията и провеждането на Първата международна конференция „София – град на знанието“.

Вашето мнение ще бъде изключително полезно и ще ни помогне за по-добрата организация на бъдещи наши събития, част от които ще се радваме да бъдете и Вие.

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%* 1. По какъв начин получихте информация за събитието?
Help( възможен е повече от един отговор)
* 2. Моля дайте оценка до колко обсъжданите теми на събитието определяте като полезни. 
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 1 и 6
Help(от 2 до 6, където 2 е „много слаба оценка“,  а 6 е „отлична оценка“. Ако не сте присъствали отбележете 1)
* 3. Лекторите/панелистите, които оценявате най-високо са: 
* 4. Каква е Вашата оценка за модератора на събитието:
  1 2 3 4 5
Йоанна Николова
Николай Кръстев
Help(скалата е от 1 до 5, където 1 е „много слаба оценка“,  а 5 е „отлична оценка“)