Dnes.bg - потребителски нагласи


Вашата обратна връзка е изключително важна за нас! За да ни помогнете да подобрим Dnes.bg, се нуждаем от вашите отговори и мнение по няколко въпроса. Тази анкета ще ви отнеме около 10 минути. Предварително ви благодарим за  отделеното ценно време!

Завършили сте 0% от този въпросник
0%
100%



* 1.Колко често посещавате DNES.BG ?

* 2. Посещавате ли DNES.BG  през смартфон или таблет и колко често?
  няколко пъти дневно веднъж дневно няколко пъти седмично веднъж седмично един-два пъти месечно по-рядко за първи път никога
Мобилен телефон
Таблет
* 3. Кои са най-честите начини, по които потребявате съдържание от DNES.BG?
Help

/Възможен е повече от един отговор. Ако изберете отговор "Друго", моля, маркирайте отговора и попълнете текстовото поле./

* 4. Каква е причината да посещавате DNES.BG?
Help/Възможен е повече от един отговор. Ако изберете отговор "Друго", моля, маркирайте отговора и попълнете текстовото поле./
* 5. Как бихте оценили DNES.BG?
Help/Моля, придвижете курсора по скалата, за да определите доколко харесвате сайта./
* 6. Бихте ли оценили съдържанието и оформлението на DNES.BG по следните критерии: 
Only numbers may be entered in these fields.
Всеки отговор трябва да бъде между 2 и 6
Help/Скала от 2 до 6, където 2 е слаба оценка, а 6 отлична/
* 7. Бихте ли променили нещо в DNES.BG?
8. Какво харесвате в  DNES.BG?

Help/Моля, опишете с няколко думи вашето мнение./
* 9. Колко вероятно е вие: 
  Много е вероятно По-скоро е вероятно По-скоро не е вероятно Изобщо не е вероятно
да посещавате често този сайт?
да го препоръчате на друг?
* 10. Кои от следните сайтове посещавате и колко често?
  няколко пъти дневно веднъж дневно няколко пъти седмично веднъж седмично един-два пъти месечно по-рядко не посещавам
Vesti.bg
24chasa.bg
Offnews.bg
Dnevnik.bg
Fakti.bg
Actualno.com
News.bg
Dariknews.bg
Btvnovinite.bg
Bgonair.bg
Nova.bg
11. Кои други сайтове за новини посещавате?